PLAYMOBIL DE FILM – FACEBOOKWEDSTRIJD

WIN EEN FILMTICKET!
FACEBOOKWEDSTRIJD - PLAYMOBIL DE FILMLike de facebookpagina van Happyland en het facebookbericht van deze wedstrijd, en maak kans om één van filmtickets VOOR "Playmobil De Film" te winnen.Wat kan er worden gewonnen?
 • 40 filmtickets voor "Playmobil De Film" (1 per winnende deelnemer)
 • In elk filiaal van Happyland zijn er 8 winnaars die elk 1 ticket winnen. Dus in totaal zijn er 40 winnaars.
Hoe winnen?
 • Like de pagina van Happyland op facebook (www.facebook.com/Happyland.be)
 • Like het bericht van de PLAYMOBIL DE FILM WEDSTRIJD op onze facebookpagina en zet in een leuke reactie waarom je deze tickets graag wilt winnen, alsook je favoriete Happyland-winkel.
Wie mag meedoen?
 • Enkel natuurlijke personen met een persoonlijk facebookprofiel (geen bedrijfsprofielen), woonachtig in België.
 • Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Happyland ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.
 • Bestuurs- en personeelsleden van Happyland zijn uitgesloten van deze wedstrijd.
 • Eén deelname per persoon.
 • Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.
Termijn
 • De wedstrijd loopt van 31/07/2019 t.e.m. 18/08/2019
 • De winnaars worden bekend gemaakt via facebook.
Bijkomende info en voorwaardes
 • Wedstrijd georganiseerd door Happyland
 • Er zijn maar liefst 40 winnaars, 8 per filiaal!
 • Elke winnaar ontvangt 1 filmticket voor "Playmobil De Film".
 • De winnaars worden willekeurig bepaald.
 • Wedstrijd zonder aankoopverplichting.
 • Facebook is niet geassocieerd of verantwoordelijk voor deze wedstrijd.
 • De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn.
 • De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden.
 • De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten.
 • Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.
 • Happyland behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 • Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.happyland.be en op Facebook.
 • Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door Happyland, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@happyland.be
 • In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Happyland de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.